صبا باتری

لیست باتری های به کار رفته از برند صبا باتری در پروژه های اخیر

4 opzs  200

5 opzs  250

6 opzs  300

5 opzs  350

6 opzs  420

7 opzs  490

6 opzs  600

8 opzs  800

10 opzs  1000

12 opzs  1200

12 opzs  1500

16 opzs  2000

20 opzs  2500

24 opzs  3000

باتری 8 ولت 9 opzs  420

باتری 6 ولت 200 آمپر

باتری 6 ولت 225 آمپر

باتری 12 ولت 100 آمپر TMF

12 ولت 200 آمپر ساعت

12 ولت 155 آمپر ساعت

12 ولت 100 آمپر ساعت فرونت

12 ولت 155 آمپر ساعت

12 ولت 100 آمپر ساعت فرونت

12 ولت 100 آمپر ساعت

12 ولت 65 آمپر ساعت

12 ولت 42 آمپر ساعت

12 ولت 28 آمپر ساعت

12EV20

12 ولت 18 آمپر ساعت

12 ولت 12 آمپر ساعت

12 ولت 9 آمپر ساعت موتوری

12 ولت 9 آمپر ساعت

12 ولت 5/7 آمپر ساعت

12 ولت 7 آمپر ساعت موتوری

12 ولت 5/4 آمپر ساعت

6 ولت 5/4 آمپر ساعت

2 ولت 3000 آمپر ساعت

2 ولت 2000 آمپر ساعت

2 ولت 1500 آمپر ساعت

2 ولت 1000 آمپر ساعت

2 ولت 600 آمپر ساعت

2 ولت 420 آمپر ساعت

2 ولت 350 آمپر ساعت

2 ولت 300 آمپر ساعت

2 ولت 250 آمپر ساعت

2 ولت 200 آمپر ساعت

سبد خرید